Projekty EU

Opracowanie innowacyjnej technologii ACPF (Asymmetric Cooling Process for Forgings) przeznaczonej do realizacji procesu utwardzenia wydzieleniowego na gorąco gwarantującej osiągnięcie najniższego na rynku rozrzutu parametrów mechanicznych produktu gotowego
Opracowanie innowacyjnej technologii ACPF (Asymmetric Cooling Process for Forgings) przeznaczonej do realizacji procesu utwardzenia wydzieleniowego na gorąco gwarantującej osiągnięcie najniższego na rynku rozrzutu parametrów mechanicznych produktu gotowegoOpracowanie innowacyjnej technologii ACPF (Asymmetric Cooling Process for Forgings) przeznaczonej do realizacji procesu utwardzenia wydzieleniowego na gorąco gwarantującej osiągnięcie najniższego na rynku rozrzutu parametrów mechanicznych produktu gotowegoOpracowanie innowacyjnej technologii ACPF (Asymmetric Cooling Process for Forgings) przeznaczonej do realizacji procesu utwardzenia wydzieleniowego na gorąco gwarantującej osiągnięcie najniższego na rynku rozrzutu parametrów mechanicznych produktu gotowego

Projekt realizowany w ramach w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:
Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej technologii ACPFF (Asymmetric Cooling Proces For Forgings) przeznaczonej do realizacji procesu utwardzenia wydzieleniowego na gorąco w przemyśle kuźniczym.

Planowane efekty:
Najważniejszym rezultatem projektu badawczego opracowanie innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii ACPF (Asymmetric Cooling Proces for Forgings) przeznaczonej do realizacji procesu utwardzenia wydzieleniowego. Bazą technologii będzie nowatorski, modułowy kanał chłodzący wyposażony w regulowaną w dwóch osiach termoizolacyjną przegrodę.

Wartość projektu: 6 422 420,04 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 6 422 420,04 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 211 210,04 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Wdrożenie w Kuźni Matrycowej innowacyjnej technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali

Numer projektu: POIR.03.02.01-06-0037/21

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:
Celem projektu jest uruchomienie technologii obróbki wiórowej zaczepów kulowych z wykorzystaniem inteligentnego systemu bazowania detali, co będzie miało miejsce dzięki implementacji przez KUŹNIĘ MATRYCOWĄ Sp. z o.o. wyników prac B+R zrealizowanych na indywidualne zlecenie wnioskodawcy przez jednostkę naukową.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie wprowadzenie do działalności firmy innowacji technologicznej dotyczącej produkcji wyrobów, stanowiącej innowację procesową w skali międzynarodowej.
Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca uzyska szerokie korzyści związane z ograniczeniem strat produkcyjnych, wzrostem wydajności produkcji oraz obniżeniem kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych i energii.

Wartość projektu: 16 630 953,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikacyjnych: 13 521 100,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 8 112 660,00 PLN
Planowany okres realizacji: 01.01.2022 – 30.06.2023

Przetargi do projektu
Promocja marki i produktów firmy KUŹNIA MATRYCOWA na rynkach zagranicznych

Projekt realizowany w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy przez internacjonalizację działalności i promowanie własnych marek produktowych oraz Marki Polskiej Gospodarki na docelowych rynkach zagranicznych. Cele szczegółowe projektu obejmują wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, wejście na nowe rynki międzynarodowe, wzrost eksportu marki produktowej oraz zwiększenie rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa za granicą.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie pozyskanie nowych zamówień od odbiorców zagranicznych oraz zwiększenie przychodów z eksportu.

Wartość projektu: 618 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 328 387,84 zł

Planowany okres realizacji: 23.12.2020 – 31.12.2023

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji odkuwek przy wykorzystaniu walcarki wyposażonej w Moduł Zamiennego Walcowania (MZW)

Numer projektu: POIR.02.03.02-06-0014/19

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji odkuwek na potrzeby branży maszynowej oraz automotive.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu opracowana zostanie innowacja technologiczna: Moduł Zamiennego Walcowania umożliwiający wykonywanie zamiennie operacji walcowania wzdłużnego oraz walcowania poprzecznego.

Wartość projektu: 487080,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikacyjnych: 396000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 336600,00 PLN

Planowany okres realizacji: 01.08.2020 – 31.07.2021

Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek

Numer projektu: POIR.03.02.01-06-0026/19

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest implementacja przez KUŹNIĘ MATRYCOWĄ wyników prac B+R dotyczących opracowania technologii RBS®, których efektem będzie wprowadzenie w działalności firmy innowacji procesowej w skali międzynarodowej.

Planowane efekty:

Dzięki wdrożeniu nowej technologii możliwe będzie uzyskanie przewagi konkurencyjnej związanej z ograniczeniem kosztów produkcji odkuwek oraz zwiększeniem poziomu automatyzacji produkcji odkuwek. Technologia RBS® pozwoli także na osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych związanych z ograniczeniem zużycia energii w procesie produkcji odkuwek.

Wartość projektu: 29 522460,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikacyjnych: 24 002000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 14 401200,00 PLN

Planowany okres realizacji: 01.05.2020 – 21.01.2023

Przetargi do projektu
Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej

Numer projektu: RPLU.05.01.00-06-0083/18

Cele projektu:

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego oraz przebudowę linii produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie. Pozostałe cele to: zmniejszenie poziomu emisji CO2 i pyłu PM10 do atmosfery, wzrost zdolności wytwarzania energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Planowane efekty:

Efektem działań będzie głęboka, kompleksowa termomodernizacja obiektu, przebudowa linii produkcyjnej oraz wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwie.

Planowana wartość projektu: 3 825 214,76 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 499 752,80 PLN

Planowany okres realizacji: 04.02.2019 – 30.09.2021

Przetargi do projektu
Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii

Numer projektu: RPLU.03.07.00-06-0028/17

Cele projektu:
Celem projektu realizacja inwestycji polegającej na zakupie maszyn produkcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania w celu udoskonalenia produkcji wyrobów – odkuwek zaczepów kulowych chowanych. Wdrożenie projektu b będzie opierać się na posiadanych wynikach prac B+R (będzie to praktyczne zastosowanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej) – planowane wdrożenie wyników prac B+R jest głównym celem projektu. Wdrożenie dotyczy wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, wdrożenie dotyczy kodów PKD działalności: 25.50.Z.

Planowany okres realizacji: 02.11.2017 – 31.03.2019

Przetargi do projektu